http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Annual Meeting

  • 20 Mar 2011
  • 2:00 PM - 5:00 PM
  • Philadelphia Society of Free Letts
Atgadinajums par FBLB gada sapulci un velesanam

    Visi Filadelfijas Brivo latvju biedribas biedri, biedri veicinataji, labveli un interesenti lugti piedalities FBLB gada sapulcesvetdien, 20. marta, plkst. 2.00 biedribas telpas.

    Par velesanam:  Atgadinam, ka balsosanas lapas ir janosuta ta, lai tas sanemtu ne velak ka 16. marta.  Ja gadijuma neesat velesanu materialus sanemusi, tapat ja ir kadi jautajumi, varat sazinaties ar biedribas prieksnieku Marku Liepu (maliepa@att.net, tel.: 610-363-7675).  Atgadinam, ka visem balsstiesigiem biedriem ir jabalso par valdes locekliem pa pastu--uz vietas gada sapulce to vairs nevares darit. Balsstiesigi ir visi biedri, kas ir samaksajusi biedru naudu par 2010. gadu.  Biedri veicinataji nav balsstiesigi.  Ja ir jautajumi par Jusu konta stavokli, varat sazinaties ar biedrzini Lari Kresliinu (lkreslins@gmail.com, tel: 917-466-3087).  Ja velaties nodrosinat balsstiesibas, varat nosutit biedra naudu kasierim Andrim Grundem, 2165 Keiper Road, Quakertown, PA 18951 ($50, ceks rakstams biedribai: "Philadelphia Society of Free Letts").  Ludzu ieverot, ka kasiera pasta kods ir 18951, nevis 18051, ka tas kludaini minets kada iepriekseja pazinojuma.  Atgadinam ari, ka biedri, kas pasi gada sapulce nevares piedalities, var nosutit pilnvaras kopa ar balsosanas lapam.

   Ceram uz loti aktivu biedru lidzdalibu gada sapulce, kura, starp citu, saksim lemt par loti nozimigu notikumu biedribas dzive--musu 120. jubileju.  Biedribas aktivisti jau par to ir sakusi domat un rikoties.  Gribam dzirdet visu biedru domas un ierosinajumus.  

   Uz redzesanaos gada sapulce!The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software